Nyheter

Hvorfor skal jeg være organisert - lønner det seg?

Det er kanskje slik at vi som jobber med disse tingene til daglig blir litt blind for at andre ikke skjønner det som for oss er innelysendeFrown? Vi registrerer at både medlemmer og ikke medlemmer spør om hvorfor de skal/bør være organisert i en fagforening, og da vi må erkjenne at vi er/har vært for dårlige til å formidle viktigheten av å ha sterke og levedyktige fagforeninger.

Det som møter oss er at ”Alle får det samme uansett” – og det stemmer*, MEN en må også stille seg spørsmålet;

Hva hadde det samme vært uten fagforeningene?

Jeg tør påstå at tingenes tilstand nok hadde vært adskilling annerledes enn de er i dag uten fagforeninger!

Det er helt klart at hvis tanken er at alle får det samme uansett så er det kanskje ikke så rart at tanken tenkes(det er jo gratis, eller…), men det er etter vårt skjønn både forferdelig korttenkt og historieløst. Det er nok ikke mange som tenker over alle godene som de fagorganiserte har vært med på å kjempe frem gjennom de siste 100 år, ei heller at deler av dette kan bli borte om vi ikke er sterke nok til å stå i mot (lokalt er det nok mest nærliggende å tenke på innholdet i særavtalene). Vår styrke er helt avhenging av hvor mange medlemmer vi har (populært kalt kjøttvekta Wink), blir vi for få (eller for lette) øker trykket ennå mer for endringer i vår disfavør.

I EVRY består tariffavtalen av følgende avtaler for oss i Negotia EVRY:

 1. HA = Hovedavtalen (mellom YS og NHO)
 2. FA = Funksjonæravtalen (mellom Negotia og Abelia/NHO)
 3. Særavtaler (mellom Negotia EVRY og EVRY)

* Ufravikelighetsprinsippet

En tariffbundet arbeidsgiver kan ikke gi uorganiserte verken bedre eller dårligere vilkår enn dem som følger tariffavtalen. Dette er en ulovfestet ufravikelighetsnorm som følger av rettspraksis.

 

Hvorfor være organisert?

 • I Norge har vi en lovfestet rett til å kunne organisere(organisasjonsfriheten) oss og gjennomføre kollektive forhandlinger(hvor vi bl.a. søker å få til gode og rettferdige lønnsforhold) – det er ingen tilfeldighet at dette er lovfestet! Det er mange som kjemper for en slik rett i verden i dag, og det er ikke selvsagt at man beholder alle rettigheter man har til evig tid om man ikke jobber hardt for dem og bruker dem!
 • Det er i utgangspunktet en ubalanse mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i favør arbeidsgiver i arbeidslivet –arbeidsgiver er sterkere enn den enkelte arbeidstaker og har den såkalte styringsretten i ryggen. Det er bl.a. dette en prøver å balansere bedre med fagforeninger, sammen er vi sterkere!
 • Vi har medbestemmelse og innflytelse over egen arbeidssituasjon gjennom Arbeidsmiljøloven (AML), Hovedavtalen (HA), Funksjonæravtalen (FA), særavtaler og aksjeloven.
 • Vi har et sosialt sikkerhetsnett som arbeidsløshetstrygd, sykepenger, feriepenger og alderstrygd, samt vern mot usakelige oppsigelser(AML).
 • Vi påser at lover og avtaler følges.
 • Det er ingen tvil om at fagbevegelsen har vært og er en viktig pådriver og arkitekt bak mye av dette som en følge av sitt engasjement og styrke.
 • Sterke krefter ønsker endringer i AML, i vår disfavør slik vi ser det, så det er like viktig nå som før å være organisert.

Hva ligger i tariffavtalen av goder?

 • Full lønn under fødselspermisjoner - særavtale
 • Full lønn ved sykdom - særavtale
 • Arbeidstidsordning 1 (fri romjul og påske) og 2 (fri romjul + sommertid + 2 fridager) - særavtale
 • Fleksitid – særavtale
 • 5 ukers ferie – ligger i FA
 • Bedre overtidskompensasjon (AML gir 40 %) – FA og særavtale
 • Lønnede velferdspermisjoner - FA
 • Betalt beredskapsvakt – FA og særavtale
 • AFP - FA
 • Uten sterke fagforeninger i bedriften kan det meste strykes over natten

Får alle det samme uansett?

 • Som medlem får du
  • Tillitsvalgte med høy kompetanse som er klare til å hjelpe deg
  • Den hjelpen du trenger og har krav på (inkl. juridisk hjelp)
  • Forhandlingsstyrke lokalt og sentralt
  • Støtte og hjelp ved omstillinger, permisjoner og oppsigelser
  • Tilbud om gode forsikringsordninger
  • Mulighet til kurs og stipend til etterutdanning

 

 • Alle i bedriften får:
  • Sikre lønns og arbeidsvilkår
  • 5 ukers ferie, 12 % feriepenger (tariffavtale kreves inngått med fagforening)
  • Rett til AFP fra fylte 62 år (tariffavtale kreves inngått med fagforening)
  • Goder i særavtaler (særavtaler må være inngått med fagforening)

Viktig å huske:

 • Alle goder fagorganiserte har kjempet frem skyldes deres styrke
 • Godene står for fall om fagforeningene svekkes (vi merker et stadig økende press på særavtalene våre)
 • Vår styrke er helt avhenging av hvor mange medlemmer vi har – kjøttvekta teller
 • Diskusjoner går om endringer i Arbeidsmiljøloven(AML) rundt arbeidstid
 • Tariffavtaler + lovverk = Fleksibilitet (men brukes i liten grad, bruk de tillitsvalgte)
 • Fortsatt mange goder i EVRY sine Særavtaler
 • Mange organiserte = Gode/bedre særavtaler
 • Få organiserte = svake særavtaler / ingen særavtaler

Da håper vi du ikke er i tvil lenger og istedenfor går ut og verver en venn eller to Laughing

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!