Artikler

Nedbemanninger og lønnsoppgjør

Negotia har vært gjennom en svært hektisk vår med utfordrende oppgaver.Tøff nedbemanningsrunde ble avløst av lønnsforhandlinger og det er en surrealistisk situasjon å være oppe i.

Vi søker alltid etter de beste løsninger for våre medlemmer og det er vanskelig å face sannheten til tider.Bedriftens økonomi og fremtid har absolutt sett bedre ut og vi har nok flere tøffe år foran oss, grunnet tap av store kundekontrakter.

Når det er sagt klarte vi denne gangen, sammen med bedriften, å finne en levelig løsning (håper vi) for alle våre medlemmer som ble rammet av nedbemanningsrunden. Det er jo dessverre en realitet at bedriften skal redusere antall hoder betraktelig de kommende måneder, så det avhjelper situasjonen at flere tar pakke/gavepensjon og går med hevet hode. Når man rammes av noe slikt er påkjenningen stor og vi bruker masse tid på å snakke med hvert enkelt medlem. Vi håper og tror at en slik oppfølging er til hjelp og vi ser at flere, gjennom en slik prosess, etter hvert innser at det kanskje finnes bedre muligheter utenfor bedriften enn å bite seg fast her.  

Dagen etter at siste sak var løst braket det løs med presentasjon av regnskapet og brått satt vi i lønnsforhandlinger. Vi har tidligere betegnet lønnsforhandlingene som vårens vakreste eventyr men den betegnelsen er passé.

Negotia ønsket i utgangspunktet felles lønnsoppgjør i EVRY Norge AS og EVRY Nordic Operations AS for 2014, men innså fort at bedriften ikke var villig til å ha lik ramme for de to selskapene grunnet den økonomiske situasjonen i EVRY Nordic Operations AS for 2014. Negotia forhandlet derfor videre med ulike krav for de to selskapene. Negotia prøver alltid å sikre at medlemmene ikke får en negativ utvikling i kjøpekraft og det var også et av målene (i begge selskapene) under årets lønnsforhandlinger. På bakgrunn av de fire kriteriene (selskapets økonomi, konkurranseevne, produktivitet og framtidsutsikter) som legges til grunn når vi forhandler har Negotia over år hatt svært moderate lønnskrav. I den samme perioden har ledergruppen i selskapet, til tross for svak økonomi, tatt ut betydelige bonuser og lønnsstigning. Det gir en veldig dårlig signaleffekt når de ansatte år etter år må ta til takke med dårligere lønnsoppgjør enn resten av samfunnet og reduksjon i kjøpekraft samtidig som ledelsen ligger godt over samfunnets generelle lønnsstigning.

Til tross for dette har Negotia kommet til enighet med ledelsen i EVRY Norge AS under årets forhandlinger. Vi har ikke klart å sikre opprettholdelse av kjøpekraften for alle våre medlemmer men mange vil oppleve en positiv utvikling. Vi håper og tror at vi gjennom moderate lønnsoppgjør er med på å styrke bedriftens fremtid og økonomi slik at vi opprettholder våre arbeidsplasser i Norge.

Negotia klarte dessverre ikke å komme til enighet med ledelsen i EVRY Nordic Operations AS. Vi ser at den økonomiske situasjonen er krevende men kunne likevel ikke, på vegne av våre medlemmer, akseptere at vi igjen blir lønnstapere i forhold til ledelsen, selskapet forøvrig  og resten av samfunnet. Bedriftens siste tilbud blir da stående og vi bringer saken inn til forbundet. Grunnet den økonomiske situasjonen kommer vi sannsynligvis ingen vei med dette i år men vi valgte å bryte likevel for å markere at vi er uenig i bedriftens styring av midlene.

Resultatet av forhandlingene ble som følger: 

EVRY NORGE AS 

 • Ramme på 2,7 %,
 • Av rammen gis et generelt tillegg på kr. 5.000 til alle (reduseres i forhold til stillingsprosent)
 • Differansen opp til 2,7 % benyttes til individuelle lønnstillegg som fordeles administrativt
 • Etterbetaling av lønn fra 1.4.2014 og variable tillegg som overtid og beredskap fra 1.5.2014 grunnet fusjon/fisjon av selskapene  

EVRY Nordic Operations AS

 • Ramme på 1,0 %,
 • Av rammen gis et generelt tillegg på kr. 1.500 til alle (reduseres i forhold til stillingsprosent)
 • Differansen opp til 1,0 % benyttes til individuelle lønnstillegg som fordeles administrativt
 • Etterbetaling av lønn fra 1.4.2014 og variable tillegg som overtid og beredskap fra 1.5.2014 grunnet fusjon/fisjon av selskapene  

I forhandlingsutvalget til Negotia satt:

 • Anne Kathrine (Anka) Nordvang, Forhandlingsleder Negotia
 • Tommy Aldrin, EVRY Norge AS
 • Jon-Roar Selenius, EVRY Nordic Operations AS
 • Tor Jørgen Kvennes, Tidligere EVRY Consulting AS

 Vi krysser fingrene for en bedre fremtid for bedriften og en varm og solrik sommerCool