Nyheter

Mekling i tariffoppgjøret mellom Negotia og NHO

I dag (fredag 30.9) startet meklingen i tariffoppgjøret mellom Negotia og NHO. 

Dersom ikke Riksmekleren klarer å bringe partene til enighet innen meklingsfristens utløp, går Negotia ut i streik fra søndag 2. oktober.

Første streikeuttak vil i så fall bli 51 medlemmer i callsenterbedriften Webhelp Nordic i Fredrikstad, som det er meldt plassfratredelse for.

Bakgrunnen for konflikten ligger i en tvist mellom Negotia og en callsenterbedrift som heter WebHelp Nordic. WebHelp Nordic besluttet å skifte arbeidsgiverorganisasjon (AO) fra Virke til NHO. Deler av formålet med dette skifte er å slippe å forholde seg til minstelønnssatser som er nedfelt i dagens tariffavtale mellom Negotia og Virke. Når en bedrift skifter AO for å kvitte seg med rettigheter som er opparbeidet gjennom mange år og nedfelt i tariffavtale kaller man det tariffhopping

Negotia kan IKKE akseptere at medlemmer går ned i lønn fordi arbeidsgiveren organiserer seg et annet sted.

Dette ansees som en meget viktig prinsipiell sak og tilsvarende saker har vært løst på en akseptabel måte tidligere. Negotias ambisjon er fortsatt å løse denne saken under mekling, men vi er klare for konflikt dersom det skulle bli nødvendig.

Ideen med å være organisert er tuftet på felleskap og samhold. Negotia og YS viser dette i praksis når vi nå er villige til å ta en arbeidskonflikt for Negotias medlemmer i WebHelp Nordic.

Aksepterer Negotia tariffhopping vet man aldri hvilken bedrift som er den neste til å oppleve dette, samt at man bare kan forestille seg hvordan Negotias forhandlingsposisjon både lokalt og sentralt ville blitt i fremtiden. I slike tilfeller er det svært viktig å ha en samlet fagorganisasjon til støtte i kampen om å beholde pressede lønns og arbeidsvilkår.

EVRY har under henvisning til HA § 7-5, jf § 7-1 nr. 1, varslet om at samtlige eller noen av EVRY sine medarbeidere vil kunne bli permittert som en følge av streiken blant Negotias medlemmer.

Det er viktig å merke seg at permitteringer først vil aktualiseres hvis streik blant Negotia sine medlemmer i EVRY blir en realitet. Denne gangen er det Negotia som er i brudd, og det er Negotias medlemmer som eventuelt tas ut i streik. Om og når medlemmer i Negotia EVRY eventuelt blir tatt ut i streik er det for tidlig å si noe om. De medlemmene som tas ut i streik vil motta streikehonorar fra Negotia. En eventuell permittering vil dermed i utgangspunktet gjelde andre ansatte enn Negotias medlemmer. Dersom Negotias medlemmer likevel skulle bli permittert, vil de motta permitteringsstøtte tilsvarende streikehonoraret.

Det er opprettet en egen side med informasjon om saken, bakgrunn, fakta, etc. Negotia i Mekling

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!